Video Abakobwa Beza

Sobanukirwa n'indwara ya «syndrome de down»

Umubiri w'umuntu ugizwe n'uturemangingo dutoya (cellules) cyangwa udusoro. Muri utwo turemangingo ni ho harimo uduce duto cyane tuba turiho umurage umuntu ahabwa n'ababyeyi be, tukaba ari two tugenga imiterere y'umubiri. Utwo duce batwita chromosomes mu ndimi z'amahanga cyangwa udutwaramurage, tugenekereje mu Kinyarwanda. Ubusanzwe ikiremwamuntu kikaba kigira uduce 46 tugabanyije mu matsinda 23 agizwe n'uduce 2 buri tsinda. Ariko hari abantu bagira umubare utuzuye cyangwa urenga w'utwo duce bikabaviramo kugira ibibazo bimwe na bimwe harimo na syndrome de down.

Syndrome down ni indwara ikomoka ku murage umwana ahabwa n'ababyeyi be bitewe n'uko intanga imwe mu z'ababyeyi be yari ifite udutwaramurage(chromosomes) 24 aho kuba 23 bigatuma igiteranyo cy'utwo dutwaramurage kiba 47 aho kuba 46. Ibi bikunze kuba ku gatwaramurage ka 21 ikaba ariyo mpamvu iyi ndwara bayita trisomie 21 kuko usanga itsinda rya 21 rigizwe n'udutwaramurage 3 aho kuba 2.


Ibimenyetso bigaragara ku muntu ufite down syndrome:


Umuntu ufite syndrome down agaragaza ibimenyetso bitandukanye haba ku mubiri ndetse no mu mitekerereze, bimwe muri ibyo bimenyetso ni ibi bikurikira:

1. Uruhanga rubwataraye (visage aplati)
2. Ururimi runini rutuzura mu kamwa ugasanga rushaka gusohoka
3. Umurongo umwe utambitse mu kinganza
4. Igihimba, amaguru n'amaboko bitoya
5. Intoki n'amano bitoya
6. Umwanya munini hagati y'ino ry'igikumwe n'irindi no
7. Gutinda kugenda, kuvuga no gukura mu gihagararo
8. Kugira ubwenge bukeya ugereranyije n'abandi bantu

Niba umwana wawe afite ibi bimenyetso ntabwo wahita uhamya ko afite icyo kibazo ahubwo byagutera kwegera abaganga kugira ngo bamupime babyemeze.

Impamvu zishobora gutuma ababyeyi babyara umwana ufite syndrome de down
Nta ruhare na rumwe umubyeyi uwo ari we wese abigiramo kugira ngo abyare bene uwo mwana, haba mbere yo kumusama cyangwa amutwite. ariko ubushakashatsi bugaragaza ko ababyeyi babyara bafite hejuru y'imyaka 35 baba bafite ibyago byinshib yo kubyara umwana ufite down syndrome.

Uko warera umwana ufite down syndrome

Nk'uko twabibonye haruguru, umwana ufite syndrome de down aba atandukanye n'abandi haba mu mimerere ndetse no mu mitekerereze. Iyi ikaba ari mpamvu aba akeneye kwitabwaho by'umwihariko.
Dore bimwe mu byo wamukorera:

-Iyo akiri umwana, hari imiti wamuha igatuma akura nk'abandi kandi ikamurinda bimwe mu bibazo byabangamira ubuzima bwe
-Ababyeyi b'uwo mwana na bo bagomba kwigishwa ku bijyanye n’uburere bwe
-Umwana akenera bimwe mu byuma bisimbura zimwe mu ngingo ze zidakora neza. urugero:ibyumvisho, amadarubindi (lunettes)
-Umwana akenera kugororwa (massage) kuko akenshi usanga imikaya n'amagufwa bye bidakomeye
-Umwana iyo avukanye inenge ashobora kuba yabagwa igakosorwa
-Umwana agomba kujyanwa ku ishuri nk'abandi bana

Babyeyi, ni byiza ko musobanukirwa na zimwe mu ngorane zishobora kugwirira abana banyu kugira ngo mubashe kumenya uburyo mwabafasha bakabaho neza.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment