Video Abakobwa Beza

Uburyo bwo Kugaragara Neza mu Bantu bwa Mbere

Iyo uhuye n’umuntu bwa mbere, burya ngo hari ukuntu uhita umumenya mu kanya gato, nk’uko na we ahita agira ukuntu agufata.

Kenshi iyo uganiriye n’urubyiruko usanga benshi bifuza gushakisha inshuti nyinshi, harimo n’abo bifuza kuzabana na bo nk’abafasha b’ingo zabo; ariko kugira ngo umuntu abigereho biterwa n’uko agaragaye imbere y’abandi ku nshuro ya mbere.

Aha wakwibaza uti “Kugaragara ku nshuro ya mbere bije bite?”

Twifashishije Akanyamakuru Reveillez-Vous (ko kuva muri Nyakanga kugeza Nzeri 2011), reka turebe ibintu bine umuntu yagombye gukora mu gihe ari kumwe n’abandi kugira ngo agaragare neza.

1. Uko ugaragarira abandi

Burya ishusho yawe abantu muhuye bwa mbere basigarana, ishingira ku bintu bakubonyeho, ni ukuvuga uko ugaragara, baba bibeshya cyangwa batibeshya.

Nyamara usanga hari benshi batita ku kuntu bagaragara. Urugero nk’aho umuntu ajya muri resitora atazi niba ari buhasange abantu bambaye neza cyangwa nabi. Birumvikana ko ugomba kwambara imyenda ijyanye n’ibyo ugiyemo. Aha ni byiza kumenya ko imyenda wambara ugiye gukora ikizamini cyo gusaba akazi izatandukana n’imyenda wambara ugiye mu birori. Cyakora na none hari igihe uba utazi neza imyenda ikwiranye na gahunda ugiyemo, icyagufasha ni ukwambara imyenda iguhesheje agaciro. Ariko mu gihe wumva ushidikanya, wagombye kwambara imyenda isanzwe ku buryo abantu babona ko nta cyo itwaye, cyangwa ukagisha inama umuntu wemera ko yambara mu buryo bukwiye kandi bumwubahisha.

2. Ibyo uvuga

Ibyo umuntu avuga, kenshi usangga bigaragaza niba yicisha bugufi cyangwa niba ari umuntu wishyira hejuru/wiyemera. Ibi ni byiza kubizirikana cyane mu gihe uhuye n’umuntu bwa mbere cyane cyane iyo ari uwo mudahuje igitsina wifuzaho ko akubona neza. Aha, usanga abasore kenshi iyo bahuye n’abakobwa bwa mbere babaganiriza bashyiramo kwiyemera ngo babemeze; ariko na none hari n’abandi baba bashaka kumenya akantu kose ku bakobwa bahuye na bo bwa mbere. Ibi rero si byiza kuko kenshi usanga bibangamira abakobwa, ndetse watangira no kumubaza byinshi bimwerekeyeho ukumva ntashaka gukomeza kuganira n’uwo musore.

Aha,ni byiza kuzirikana ko amagambo uvuga,ariyo atuma abandi bamenya uwo uriwe,kubw’ibyo ujye ukora uko ushoboye uvuge amagambo yatuma babona ko uri umuntu mwiza.Niba kandi uri kumwe n’umuntu w’igitsina gore,zirikana ko mu mibereho yabo bakunda umuntu witwara nkuko asanzwe yitwara.

3. Ibyo ukora

Umunyarwanda yarihoreye ati “Kora ndebe iruta vuga numve”. Burya iyo ugira ikinyabupfura kandi ukubaha abandi, bigaragarira mu byo ukora. Iki ni ikindi kintu wagombye kuzirikana mu gihe urimo gushaka inshuti kuko ibyo ukorera abandi mwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe, bigaragaza ko wubaha kandi iyo bibaye akamenyero byerekana ko warezwe neza.

Aha, ni byiza kuzirikana ko ibyo ukora bigereranwa n’icyapa cyamamaza uwo uri we. Igihe icyo cyapa kizagaragaraho kumenya gutega amatwi abandi, ukaganira na bo utabaca mu ijambo uretse wenda igihe bibaye ngombwa, bizabagaragariza ko urangwa n’ikinyabupfura.

4. Kubahiriza igihe

Kubahiriza igihe bituma umuntu agaragarira neza abo bahuye bwa mbere kuko niba wahanye gahunda n’umuntu ugateganya kugera aho mwasezeraniye nibura iminota icumi mbere y’isaha mwahanye, bizatuma nubwo wahura n’ibintu utari witeze, ushobora kubahiriza igihe cyawe nta mbogamizi.

Twasoza tubabwira ko gushaka kugaragara neza bitandukanye no kwiyorobeka kuko ibyo ari uguhisha uwo uri we.

Ahubwo ni byiza kumenya imico yawe wifuza ko abandi bakumenyaho maze ukitoza kuyigaragaza. Mu gihe ubigenza utyo, ujye wibuka ko ari wowe wihesha izina mu bantu. Kuko niwita ku isura yawe, kandi ukita ku byo ukora, bizatuma abantu uhuye na bo bwa mbere babona ko uri umuntu mwiza, kandi ni na byo bazajya bahora bakwibukiraho.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment