Video Abakobwa Beza

Ukwezi k'Umugore n'Imihindukire mu Mubiri We

Ukwezi k’umugore gutangirira ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango kukarangirana n’umunsi ubanziriza imihango ikurikira. Bitewe n’imiterere y’umubiri, umugore ashobora kugira iminsi idahinduka y’ukwezi kwe cyangwa ugasanga guhora guhindagurika. Uko kwezi kukaba gushobora kumara kuva ku minsi 21 kugeza ku minsi 35, impuzandengo y’iminsi y’ukwezi k’umugore ni iminsi 28.

Ni iyihe mihindagurikire iba ku mubiri mu gihe cy’ukwezi k’umugore?

Mu gihe cy’ukwezi k’umugore, imisemburo yitwa folluculo stimulating hormon ikorwa n’agace k’ubwonko kitwa hypophyse irarekurwa, iyi misemburo ni yo ituma uturerantanga dutangira gutegura intanga. Iyo intanga imaze gukura, ka gace k’ubwonko gakora undi musemburo witwa luteinising hormon,uno musemburo ukaba ari wo utuma ya ntanga yakuze irekurwa, ibi ni byo bita ovulation. Ovulation ikaba iba ku munsi wa 14 w’ukwezi kw’iminsi 28. Iyo intanga imaze kurekurwa, indi misemburo ikorwa n’uturerantanga iriyongera.
Iyo misemburo ni oestrogene na progesterone. Akamaro k’umusemburo wa oestrogene ni ugutegura nyababyeyi kugira ngo izabashe kwakira umwana niba isama ribaye. Muri icyo gihe nyababyeyi yiyongera umubyimba, imiyoboro y’amaraso ikiyongera, bityo amaraso akaba menshi muri nyababyeyi ndetse n’imiyoborantanga ikanyerera cyane kugira ngo urugendo rw’igi ryerekeza muri nyababyeyi ruzorohe. Ibi bikaba biba mu cyumweru cya mbere gikurikira icyo intangangore yarekuriweho. Iyo isama ritabaye, intaga ngore irapfa na ya misemburo igatangira kugabanuka, noneho bya bindi byose byari biri muri nyababyeyi bigasenyagurika bigatangira kuvira mu gitsina cy’umugore; ibi bikaba ari byo bita imihango.

Igihe cy’imihango ni iki ?

Abenshi bibwira ko imihango ari intanga ngore iba yasandaye igasohoka, ibi si byo kuko ni nto cyane kandi nta n’amaraso igira, ni akaremangingo gato iyo gapfuye ibisigazwa byako bijya mu maraso bikazasohorerwa nko mu byuya cyangwa mu nkari.

Nk’uko twabibonye haruguru aha, imihango ni ukuva kw’amaraso mu gitsina cy’umugore bitewe n’uko nyababyeyi yari yateguriwe kwakira urusoro itarwakiriye (nta sama ryabaye), noneho ibintu byose byari biri muri nyababyeyi bikomoka bigasohokera hanze biciye mu gitsina. Ibi bikaba bishobora kumara iminsi 2 kugeza ku minsi 6.

Dore bimwe mu bibazo biba mu gihe cy’ukwezi k’umugore

1. Kubura imihango: Ibi bivugwa ku :

•Bana b’abakobwa barengeje imyaka 15 batarabona imihango.

•Bagore cyangwa abakobwa bari basanzwe bajya mu mihango uko bisanzwe nyuma bakamara iminsi 90 nta mihango babonye.

Kubura imihango bishobora guterwa no gutwita, konsa, kunanuka cyane bitewe n’indwara, ibibazo ku mirire, umunaniro ukabije kandi uhoraho, sport nyinshi cyane ndetse n’ibibazo ku bigendanye n’ikorwa ry’imisemburo ituma imyanya myibarukiro ikora neza.

2. Imihango ibabaza: Kugira imihango ibabaza bishobora guterwa n’indwara zo mu myanya myibarukiro nka uterine fibroid cyangwa endometriosis, ngo ku bangavu imihango ibabaza iterwa cyane cyane na prostagladine, gukoresha cortex zishyushye cyangwa amazi ashyushe ngo byaba bigabanya ubu bubabare, hari n’imiti igabanya ububabare mu gihe cy’imihango.

3. Kuva bidasanzwe: Ni ukuva amaraso mu gitsina bitandukanye n’ibisanzwe mu gihe cy’imihango, bikaba bigaragazwa no kuva cyane cyangwa gutinda mu mihango, kuva hagati mu kwezi cyangwa kugira imihango inshuro nyinshi (ukwezi kugufi cyane). Ibi bikunze kugaragara ku bantu begereje gucura (menopause) cyangwa abana bagitangira kujya mu mihango kuko imisemburo yabo iba idakora uko bikwiye. Kuva cyane bishobora kandi guterwa n’izindi ndwara zikomeye nka za kanseri.

Ubusanzwe, umwana w’umukobwa atangira kujya mu mihango afite hagati y’imyaka 9 na 15, ngo imihango iboneka nyuma y’imyaka ibiri, amabere atangiye gukura, iyo umwana w’umukobwa abuze imihango nyuma y’imyaka 3 amabere atangiye gukura agomba kwihutira kujya kureba muganga. Umuntu areka kubona imihango afite kuva ku myaka 45 kugeza ku myaka 50.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment