Urukundo

Video Abakobwa Beza

Ni izihe ngaruka kuvuka k’umwana byaba bigira ku mibanire y’abashakanye

by http://urukundo.info
Kuvuka k’umwana byaba bigira izihe ngaruka ku mibanire y’abashakanye

Mukabahizi Violette

Abantu benshi  bemeza ko kubyara biri mu bintu bishimisha mu buzima bw ‘abashakanye kandi koko Bibiliya ivuga ko abana ari "umwandu” uturuka ku Uwiteka ( Zaburi 123:3 Icyakora iyo ababyeyi babyaye umwana wabo wa mbere, bibonera neza ko burya umwana ahindura byinshi ku  mibanire yabo mu buryo batari biteguye.

Urugero iyo umugore amaze kubyara umwana wa mbere, ashobora kwita ku mwana we cyane ku buryo imbaraga ze zose z ‘umubiri ni z’ umutima biri kuri urwo ruhinja. Umubyeyi w’ umugabo nawe ashobora gutangazwa n’ukuntu umugore we yatwawe n’ umwana ariko akanababazwa cyane nuko atacyitaweho. Inshingano za kibyeyi zishobora gutuma umugore agaragaza ko atagifite umwanya wo kwita ku mugabo we.Ubundi urugo rwagombye kuba rusanzwe rukomeye mbere y’uko umwana aza kurukomeza birenzeho, kuko iyo avutse rwari rusanzwe rufite ibibazo ruhita rusenyuka burundu.

None se ababyeyi babyaye umwana wa mbere bakora iki kugira ngo bihanganire imirimo  yo mu mezi ya mbere akurikira ivuka ry’umwana igihe umwana aba akeneye kwitabwaho cyane? Abashakanye bakora iki kugira ngo bashimangire ubucuti bari bafitanye aho kubusenya? 

Dore  bimwe  mu bibazo bahura nabyo nuko babikemura

Ikibazo cya mbere bahura nacyo nuko kwita k’umwana aribyo bihita bifata umwanya wa mbere w’umugore.Umubyeyi w’umugore amara igihe kirekire yita ku ruhinja rwe kandi arutekerezaho, kwita kuri urwo ruhinja bishobora gutuma yumva anyuzwe cyane , ariko umugabo we ashobora kumva ko we atacyitaweho. None wahangana ute n’iryo hinduka rikomeye riba ribayeho mu buzima. Ibanga ryo gukemura icyo kibazo nk’ umugabo  nuko ugomba kugerageza kujya wihangana. 

Bibiliya igira iti: urukundo rurihangana rukagira neza ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bandi, rubabarira byose, rwihanganira byose (1 Abakorinto 13:4-7). Umugabo w’ umunyabwenge agaragaza ko akunda umugore we cyane muri icyo gihe, ntiyihutire kurakara, ahubwo akajya yihangana, agashyira inyungu z’umugore we  mu mwanya wa mbere aho kuba ize, kuko ibyo bizamufasha kutamurakarira, ku rundi ruhande umugore w’ umunyabwenge agerageza gutera inkunga umugabo we igihe yitoza inshingano nshya zo kumufasha kurera umwana, akereka umugabo we uko bita  ku mwana yihanganye, amwereka uko bahindurira umwana cyangwa uko basukura inkongoro ye n ibindi. Mugore niba umugabo wawe arimo akora imirimo ijyanye no kwita ku mwana mu buryo butandukanye nuko ujya ubigenza uzirinde kumunenga cyangwa gusubiramo ibyo yakoze . 

Uzagerageze kumushima kuko numushimira ibyo yakoze neza bizatuma arushaho kwigirira icyizere kandi bimutere inkunga yo kugufasha igihe uzaba ubikeneye. Nawe mugabo, ujye ugabanya igihe umara uri gukora imirimo itari iy’ ingenzi cyane kugirango ubone umwanya uhagije wo gufasha umugore wawe cyane cyane mu mezi ya mbere akurikira ivuka ry’ umwana, bityo bizatuma atananirwa cyane abone n’ umwanya wo kukwitaho nawe.

Ikibazo cya kabiri bahura nacyo nuko imibanire yabo ihazaharira. Iyo abashakanye bakimara kubyara umwana wabo wa mbere bamara iminsi badasinzira kandi bagahura n’ibibazo batari biteze, ku buryo kubona umwanya wo kuganira ku mibanire yabo bibagora.

Ku rundi ruhande, umugabo ashobora kutabona ko gutwita byashegeshe umugore we, haba mu buryo bw’umubiri no mu byiyumviro, bityo akumva yamukenera nk’ uko bisanzwe. Babyeyi, umwana w’uruhinja ashobora kubatwara igihe n’imbaraga ku buryo umwanya mwembi mwari mufite wo kwitanaho no kuganira ubura. None se mwakora iki kugirango uwo mwana wanyu mukunda kandi ukeneye kwitabwaho atababuza gukomeza gushyikirana? 

Icyo mwakora nuko mwajya  mugaragarizanya ko mu gikundana. Bibiliya yavuze iby’ishyingiranwa igira iti: "umugabo azasiga se na nyina yomatane n’umugora we, maze bombi babe umubiri umwe.  (Itangiriro 2:24). Yehova Imana yateganyije ko amaherezo abana bakura bagasiga ababyeyi babo nyamara, umugabo n’umugore we bakomeza kuba umubiri umwe igihe cyose bakiriho, niyo mpamvu abana batari bakwiye kubasenyera imibanire kandi igihe kizagera bakongera bakagenda mugasigarana nka kera bataraza.

Ubwo rero abashakanye bagomba gushimangira imishyikirano yabo. Mugabo wakora iki kugirango ukomeze imishyikirano myiza n’uwo mwashakanye? 

Jya ubwira umugore wawe ko umukunda kenshi kandi umugaragarize ko umwitayeho. Ujye ushyiraho umuhati ukuvuye ku mutima kugirango umuvanireho impamvu zose zatuma yumva ko adakunzwe. Hari umugore twaganiriye , arambwira  ati "umugore aba akeneye kwizezwa ko agifite agaciro kandi ko agikunzwe, nubwo yabona atakimeze nk’uko yari ameze mbere yo gutwita.

Birumvikana iyo umwana avutse, umugabo n’umugore bagira icyo bahindura ku birebana n’imibonano mpuzabitsina. Kubw’ibyo rero, umugabo n’umugore baba bagomba kuganira kubyo buri wese aba akeneye kugira ngo bitabahungabanya. Bibiliya ivugaho ihinduka iryo ari ryo ryose ku birebana n’imibonano mpuzabitsina hagati y’abashakanye, rigomba kubaho ari uko babyemeranyijweho ibyo bisaba ko mubiganiraho. 

Kuganira n’uwo mwashakanye ku birebana n’ibitsina, bishobora kubabangamira bitewe n’aho mwakuriye n’umuco waho, ariko ibyo biganiro ni iby’ingenzi cyane mu gihe murimo mwimenyereza inshingano za kibyeyi. Mujye mwihanganirana , buri wese yishyire mu mwanya wa mugenzi we kandi muganire ntacyo mukinganye, ibyo bizabarinda amakimbirane kandi bishimangire urukundo rwanyu. Ujye wereka uwo mwashakanye urukundo umwandikira akabaruwa, umwoherereze ubutumwa bugufi, cyangwa umuvugisha kuri telefoni. Mujye mushaka igihe cyo kuganira murebana maso ku yandi. Mujye mwiganirira ibyanyu aho guhora muganira iby’umwana wanyu gusa. 

Ikindi kandi mujye mwibuka ko n’uwo mwana aba aje mumukeneye, mumukunze, bibatere gukomeza kumva mukiri umwe. Nimukora ibyo, mugakomeza gukundana bizabafasha guhangana n’ibibazo biterwa n’izo nshingano nshya za kibyeyi muba mwinjiyemo mwembi kandi muzakomeza kubaho mwishimye.

MUKABAHIZI VIOLETTE

Umurezi mu rwunge rw'amashuri rwa Ririma mu Karere ka Bugesera

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

 

Urwego News

Ubuzima

Amakuru Agezweho